آرشیو برچسب های: تاریخچه سنگ

تاریخ سنگ – تشکیل جامد طبیعی از کانی‌ها

تخت-جمشید-تاریخچه سنگ

سنگ یک ماده به شکل جامد طبیعی از یک یا چند کانی است. انواع سنگ‌های معروف که شناسایی شده‌اند عبارتند از: سنگ رسوبی، سنگ دگرگونی، سنگ آذرین و سنگ مصنوعی.