مدیرعامل

M.Mohamadi-profile-Picture

M.Mohammadi
مدیرعامل

کارشناسی مهندسی معدن

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار

دکترای مدیریت راهبردی

سابقه کار: 53 سال

دفتر

M.K.Heidari-profile-Picture

M.K.Heidari
برنامه‌ریزی و توسعه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

سابقه کار: 16 سال

R.Rastegari-Profile -Picture

R.Rastegari
پشتیبانی مدیریت

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار

سابقه کار: 7 سال

R.Ghasemian-Profile-Picture

R.Ghasemian
بازاریابی و فروش

کارشناسی مهندسی معدن.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار

سابقه کار: 22 سال

S.Hajhashemi-profile-picture

S.Hajhashemi
مدیر مجتمع‌های معدنی

کارشناسی مهندسی معدن.

سابقه کار: 41 سال